Gå til innhold

Aktuelt

Ni bud for tillitsbaserte planprosesser

Etter to workshops med fokus på hvordan man skal få til de beste prosjektene, lanserer OMA ni bud for tillitsbaserte planprosesser. Budenes formål er å stimulere til bedre byutvikling. Vi håper du lar deg inspirere.

Versjon 1.0

1. Vi bygger denne byen sammen

Selv om ståsted er ulikt, må et felles motiv og intensjon om en bedre by ikke mistenkeliggjøres eller fravikes. Tillit og en felles ambisjon er avgjørende for en god planprosess.

2. Kommuneplanens arealdel er bibelen, men svarer ikke på alt 

Planer er ikke steintavler, men må sikre helthetlige og strategiske grep. Utfordrer man kommuneplanen skal man ha gode og objektive argumenter.

3. Det bør gis forpliktende politiske føringer før oppstart av planprosesser

Ansvaret for planlegging etter loven ligger til kommunestyrene. Tidlige avklaringer sikrer bedre prosesser.

4. Forhandlere uten mandat er kun gisler

Ved oppstart bør det settes ned en bred prosjektgruppe der deltagere har tydelig mandat og rolleforståelse.

5. Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og ikke være mer omfattende enn nødvendig

Noen ganger sier Plan- og bygningsloven det best selv.

6. En god prosess gjør kort prosess

Kunnskapsgrunnlaget må deles. Spill med åpne kort.

7. Dialogmøter må ha som mål å skape forståelse for hverandres utgangspunkt og hvordan eventuelle uenigheter skal håndteres

En felles plattform og digitale planverktøy gjør behov for alternativer mindre.

8. Alt starter med vurdering av risiko

Graden av tillit er omvendt proporsjonal med risikoen i et prosjekt.

9. Forhåndsskrevne referater skaper dårlig møtekultur

Et møtereferat skal være uttrykk for hva som faktisk forløp i møtet, samt gjenspeile en felles oppfatning av hva som ble uttalt.

 

(§ 10 De ni bud er ikke hugget i sten og revideres i takt med byens økte kollektive intelligens. På sikt skal budene vurderes som selvfølgelige og dermed gjøres overflødige)