Gå til innhold

Aktuelt

Nytt byråd med nye ambisjoner: OMA er forventningsfulle

Oslo Høyre og Oslo Venstre har lagt frem ny politisk plattform for nytt byråd i Oslo for de neste 4 årene. OMA er forventningsfulle til ny politikk på byutviklingsfeltet og god dialog og samspill med bransjen for å lykkes med de politiske ambisjonene man har satt seg.  

OMA satte ned en egen taskforce for å utarbeide konkrete råd til det nye byrådet på byutviklingsfeltet.
Vi er glade for å se at flere av våre råd har blitt lyttet til, sier OMAs utviklingsdirektør Ida Hjeltnes.
 

Det nye byrådet tar en rekke grep for å sikre flere gode boliger og forenkle dagens planprosesser.
Vi vil 
også gratulere James Stove Lorentzen (H) som ny byråd for byutvikling og Haakon Riekeles (V) som leder av Byutviklingsutvalget, med sentrale posisjoner for å sikre god flyt i den politiske behandlingen av byutviklingssaker.
OMA ser også frem til godt samarbeid fremover som tilrettelegger for lærings- og nettverksarenaer og brobygger mellom det private og det offentlige på byutviklingsfeltet, understreker Hjeltnes.

 Her er et utdrag av ambisjoner det nye Høyre-Venstre byrådet har på byutviklingsfeltet: 

 • Sette måltall for Plan- og bygningsetaten og ha mål om å komme opp til minst 3 000 ferdigregulerte boliger årlig.
 • Liberalisere leilighetsnormen; det skal i det enkelte prosjekt tillates inntil 40 prosent leiligheter med størrelse 30 til 50 kvadratmeter, og minimum 30 prosent av leilighetene skal være større enn 80 kvadratmeter.
 • At leilighetsnormen bare skal gjelde i enkelte delbydeler i St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene og skal ikke praktiseres i resten av byen.
 • Forenkle regulering på mindre tomter i den tette byen, inkludert Kvadraturen, og tilrettelegge bedre for skånsomme onfill-prosjekter og loftsutbygginger som ivaretar kulturhistoriske verdier, herunder utforske mulighetene til å gi unntak fra tekniske krav for denne typen utbygginger.
 • Få fortgang i bygging av studentboliger og leiligheter tilpasset studenter.
 • Gjøre kommunal saksbehandling av plansaker mer effektiv, digital og inkluderende, for å sikre raskere boligbygging, mer forutsigbarhet for utbygger og bedre medvirkning for innbyggerne.
 • At reguleringsmyndighetene skal ha et kunde- og innbyggerfokus og måles på dette 
 • At utbyggere får politiske avklaringer på volum, formål og høyder på et tidligere tidspunkt.
 • At dersom Plan- og bygningsetaten mener det er behov for at det utarbeides et alternativt planforslag, skal dette godkjennes av byråden.
 • Gjennomgå kommunale standarder, særkrav og veiledere, med sikte på en forenkling og tydeligere prioritering.
 • Åpne for å igangsette enkelte detaljreguleringsprosesser parallelt med at det foregår områdereguleringer i utviklingsområder, samt i områder med fremtidig infrastrukturtiltak. 
 • Forenkle og raskest mulig sluttføre pågående områdereguleringer, samt vurdere muligheten for å tillate å gå fra områderegulering til byggesak. 
 • Åpne opp for at områdeplaner utarbeides i samarbeid mellom kommunen og private. 
 • Sikre bred medvirkning fra lokalmiljø, arkitekter og andre fagmiljø i alle faser av planprosessen.
 • Ha en kommuneplan som tydelig avklarer hva utbyggingspotensialet er i ulike områder. Nye planinitiativ forventes å forholde seg til disse utnyttelsesgradene. 
 • Høyhus som tillates, skal gi et tydelig positivt bidrag til byutviklingen, og må oppfylle de krav som ligger i høyhusstrategien. 
 • Starte arbeidet for en kollektivbasert utvikling av en «skogby» med nye boliger på Gjersrud-Stensrud, med mål om at utbyggingen er klimapositiv 

Les byrådsplattformen i sin helhet her